Info voor Chemie

Hoe kunnen we op tijd anticiperen op toekomstige veranderingen op taakniveau van werk in functies, teams, afdelingen en organisaties? Dat is de centrale vraag achter de aanpak Taken van de Toekomst (TvdT). Lees hieronder meer over deze aanpak, wat het vraagt en wat het oplevert.

Centrale vragen

TvdT is een digitaal ondersteund actieprogramma op initiatief van TNOHAN Hogeschool, de baaningenieurs en Beeldr. De TvdT-aanpak kent diverse modules en nodigt werkgevers én werkenden samen uit om naar de match met morgen te kijken. Maak met elkaar de toekomst van werk scherper en minder abstract, zodat je er tijdig op kunt reageren en voorsorteren. Vragen die centraal staan in de TvdT-aanpak zijn:

Wat zijn de taken van de toekomst?

* Hoe ziet bij functies in de chemie-sector een voorstelbare toekomst van werk in taken eruit?
* Welke taken zullen het eerst te maken krijgen met welke soort veranderingen?
* Wat verdwijnt, krimpt of groeit er aan taken? Wat wordt nieuw, wat blijft stabiel?

Hoe is de match met morgen?

* Hoe matchen deze ontwikkelingen binnen met wat medewerkers kunnen en willen?
* Hoe maak je de toekomst van werk een normaal onderwerp, zonder toekomstangst?
* Hoe betrek je medewerkers actief bij de toekomst van het werk?

Hoe kunnen we hier toekomstbestendig werk van maken?

* Hoe houden we werk en daarmee de inzetbaarheid van medewerkers future-proof? 
* Welke investeringen / interventies in taakontwerp, opleiding, werving of mobiliteit passen?
* Hoe maak je samen een scherper toekomstbeeld waar je concrete acties op kunt ondernemen?


Basisaanpak in 4 stappen

Basisaanpak in 4 stappen

De basisaanpak bestaat uit 4 stappen met een doorlooptijd van 1-2 maanden (afhankelijk van de planbaarheid). Het bestaat uit 2 werksessies, het met de output van de werksessies doorlopen van de digitale TvdT-applicatie en het terugkoppelen van de resultaten om van daaruit acties te formuleren. Eventueel kan daar (op een later moment) nog een evaluatie aan worden toegevoegd.

Hieronder staat de tijdsbesteding, de deelnemers en de kosten voor het begeleiden van deze sessies door een van de trainers van de baaningenieurs. De kosten zijn indicatief voor het directe traject (rond EUR 3.500-4.000), inclusief voorbereiding en exclusief extra overleg, contact- en terugkoppeluren.

Inhoud basisstappen

Werksessie 1: Taken van nu

Duur: 3 uur

Doel: Ontleden wat het werk van nu in taken inhoudt. Welke diverse taken zitten er nu in het werk en hoeveel tijd wordt er in verhouding aan gespendeerd? Ook: welke van deze taken zijn in de ogen van medewerkers de afgelopen 5 jaar al gekrompen, gegroeid of stabiel gebleven?

Aanwezig: (Selectie van) medewerkers en leidinggevende(n)

Output: Meteen een overzicht van huidige taken en de relatieve tijdsbesteding. Zie dit voorbeeld:

Werksessie 2: Taken van de toekomst

Duur: 3 uur

Doel: Per taak uit werksessie 1 aangeven in hoeverre deze richting de toekomst (over 5 jaar) zal verdwijnen, krimpen, groeien, stabiel blijven en welke taken nieuw zijn? Hiermee maak je samen een voorstelbare toekomst van het werk.

Aanwezig: Selectie van medewerkers, leidinggevende(n), HR en andere stakeholders die een goed beeld hebben van welke ontwikkelingen van invloed kunnen gaan zijn op het werk.

Output: Meteen een overzicht van hoe werk in een voorstelbare toekomst zal gaan veranderen. Zie dit voorbeeld:

Digitale tool: Doorlopen TvdT Applicatie

Duur: max 1 uur (als het een sessie betreft), alleen het doorlopen kost tussen de 20-30 minuten per persoon.

Doel: Met de output uit werksessie 1 en 2 wordt de digitale Taken van de Toekomst applicatie ingericht. Medewerkers zien alle taken voorbij komen en geven aan: Doe ik het? Kan ik het? en Wil ik het? Hiermee geeft men aan in welke mate er een (mis)match is met taken die in de toekomst zullen groeien en nieuw zijn of een (mis)match met taken die juist zullen krimpen of verdwijnen.

Output: Na het doorlopen van de TvdT-tool krijgt een medewerker meteen feedback op hun individuele match met morgen. Deze individuele feedback kan met een loopbaanadviseur of leidinggevende worden besproken (als dat het doel is van de TvdT-aanpak binnen de deelnemende organisatie). Zie hier meer informatie over hoe dat eruit ziet:

Actie/commitment sessie

Duur: 2-3 uur

Doel: Met medewerkers en leidinggevenden bekijken welke resultaten op team en functieniveau belangrijk zijn om samen op te pakken. Wat leren we gezamenlijk over het werk van de toekomst en hoe we ons daarop voorbereiden? Welke routes kunnen we nemen in de organisatie van werk of juist mbt tot opleidingen die de match met morgen voor iedereen kan versterken?

Aanwezig: Medewerkers en leidinggevende(n)

Output: Concrete (eerste) acties waar ook echt behoefte aan is en waar draagvlak voor is. Ideeën voor toekomstroutes zie je hier:

Downloads

Bekijk en download hieronder slides en een algemeen productblad over de aanpak

Slides (download)

Productblad (download)


Contact

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen om verder door te praten over hoe Taken van de Toekomst voor uw organisatie of team kan worden ingezet